BI-AVI Algoritmy vizuálně

Přednáška a cvičení BI-AVI Algoritmy vizuálně se koná na FIT ČVUT v letním semestru 2022/23 každou středu 9:15-11:30 v posluchárně T9:346.

Co bude probíráno?

Binární vyhledávací stromy, stručně AVL stromy, (a,b)-stromy a červeno-černé stromy

Dijkstrův a Bellman-Fordův algoritmus pro nejkratší cesty v grafu

Spektrální algoritmus pro maximální řez grafu

Diskrétní Fourierova transformace, rychlá Fourierova transformace

Algoritmy pro maximální toky v síti: Dinitz, Maheshwari+Malhotra+Pramodh-Kumar (3 Indové) a Goldberg

Algoritmy binárního sčítání

Konvexní obal konečné množiny v rovině.

Voroného diagram konečné množiny v rovině.

Simplexová metoda lineárního programování

Metoda konjugovaných gradientů pro řešení velkých soustav lineárních rovnic

Kvantové algoritmy

Co již bylo probráno

St 1.3.2023 Stromové datové struktury (opakování binárních vyhledávacích stromů a AVL-stromů, začátek (a,b)-stromů (úvod, vhládání prvku, operace rozštěpení prvku)

Průběh zkoušky na konci semestru:

S využitím Algovize mi vysvětlíte některý z probraných algoritmů stejně, jako já Vám ho budu vysvětlovat během semestru na přednášce.

Udělování zápočtu:

Zápočet bude udělen na konci semestru (s přihlédnutím k prezenci) především za zaslání zprávy o Vaší práci s Algovizí, která může obsahovat například hodnocení jednotlivých probraných algoritmů (jejich přínos pro Vás, jak se Vám líbily, jak jsou zpracovány vizuálně i logicky), zprávy o nalezených chybách v programu, náměty na jeho vylepšení a podobně.

Já z toho poznám, že jste s Algovizí pracovali (za to bude ten zápočet) a mně pomůžete Algovizi dále zlepšovat.